opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Wrocław

Deklaracja programowa Zielone Osiedla 2017

07 marca 2017 min
(galeria fotografii)

Przed wyborami do rad osiedlowych we Wrocławiu lokalni "Zieloni" ogłaszają pozytywny i przyjazny program. Można kopiować!

Jesteśmy grupą ludzi, których połączyła chęć działania na rzecz naszych wrocławskich osiedlowych społeczności. Łączą nas idee i wartości:

  • Ekologia
  • Sprawiedliwość społeczna
  • Oddolna demokracja
  • Dialog
  • Lokalność

Kierując się tymi ideami i wartościami, chcemy aktywnie działać na rzecz podwyższenia jakości życia i integracji lokalnych społeczności naszych wrocławskich osiedli dla wspólnego dobra.

Deklaracja programowa Zielone Osiedla 2017

Dialog dla osiedli

Osiedla we Wrocławiu potrzebują dialogu i współpracy. Tylko działając wspólnie, radni i radne osiedlowe mogą skuteczniej walczyć o poprawę jakości życia na swoich osiedlach. Mogą również dążyć do wzmacniania kompetencji rad osiedli, aby  skuteczniej walczyć o najważniejsze inwestycje, także o znaczeniu wykraczającym poza obszar swojego osiedla.

Szczególnie ważny jest dialog pomiędzy radą osiedla a jego mieszkańcami oraz lokalnymi grupami, zarówno formalnymi jak i nieformalnymi. Rady osiedli muszą angażować w swoje działania mieszkańców i mieszkanki. Będziemy wspierać osiedlowe organizacje społeczne, takie jak organizacje pozarządowe, kluby seniora, czy rady rodziców w ich funkcjonowaniu. Chcemy wspierać lokalnych liderów WBO i promować wśród mieszkańców te projekty.

Chcemy współpracować z władzami miasta i jego jednostkami organizacyjnymi na terenie osiedli na partnerskich zasadach, a nie na relacji petent-urzędnik.

Osiedla ogrody

Wszyscy chcemy mieszkać na czystych, dobrze poukładanych i zielonych osiedlach. W radach osiedli będziemy działać na rzecz zapewnienia ładu przestrzennego poprzez opiniowanie i wnioskowanie o objęcie jego terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Z wielką uwagą będziemy podchodzić do opiniowania zbywania nieruchomość na terenie naszych osiedli.

Będziemy działać na rzecz zachowania obecnych i tworzenia nowych ogólnodostępnych terenów zielonych na naszych osiedlach. W szczególność będziemy ochronić najcenniejsze drzewa przed wycinką poprzez wnioskowanie o ich wpisanie do rejestrów pomników przyrody. Będziemy podejmować kroki mające na celu ochronę i modernizację ogródków działkowych, a także ich otwarcie  dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.

Problem śmieci, organizacji ich odbioru i ich nadmiaru będzie jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi będziemy chcieli się zmierzyć w ramach rad osiedli.

Chcemy aktywnie współdziałać z miastem, organizacjami społecznymi oraz dostawcami ciepła w walce z problemem zanieczyszczenia powietrza na naszych osiedlach.

Będziemy wnioskować do miasta o remonty podwórek oraz wspierać i koordynować lokalne inicjatywy, takie jak projekty do WBO, mające na celu ich remonty. Szczególną uwagę będziemy przywiązywać do wnioskowania o remonty kamienic.

Osiedla w harmonijnym ruchu

Chcemy, żeby ulice na osiedlach były ulicami przyjaznymi życiu. Wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami będziemy wnioskować do miasta o zmiany w organizacji ruchu na naszych osiedlach w kierunku jego uspokojenia, poprzez tworzenie stref TEMPO-30. Zdecydowana większość podróży na osiedlach odbywa się pieszo lub na rowerze. Musimy starać się zatem zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Będziemy wnioskować i opiniować wszelkie zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej, przebiegu przez teren osiedla tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, w celu poszerzenia oferty i jakości komunikacji publicznej na osiedlach. Będziemy się sprzeciwiać wszelkim zmianom które będą wbrew interesom lokalnych społeczności.

Chcemy wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami poszukiwać optymalnych rozwiązań kwestii miejsc parkingowych na osiedlach.

Będziemy wnioskować, również wspólnie z innymi osiedlami, o remonty dróg i realizację najważniejszych inwestycji drogowych o znaczeniu osiedlowym i ponadosiedlowym.

Osiedlowa polityka społeczna

Będziemy sprzeciwiać się nieuzasadnionym planom likwidacji, przenoszenia lub łączenia zlokalizowanych na obszarze osiedla placówek oświatowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tam gdzie mieszkanki i mieszkańcy będą stawać w ich obronie, zawsze będą w nas mieli swoich sojuszników. Wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami będziemy wnioskować o lokalizacje na terenie osiedla nowych placówek oświatowych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Będziemy współpracować z placówkami oświatowymi wpierając ich lokalne inicjatywy. Istotne będą dla nas osiedlowe kluby seniora, które odgrywają bardzo ważną role w aktywizacji i integracji osób starszych na osiedlach. Będziemy również współpracować i wspierać organizacje pozarządowe pomagające osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami i mieszkankami będziemy wnioskować do miasta o budowę nowych placów zabaw.

Będziemy współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Bezpieczne osiedla

Szczególną wagę będziemy przywiązywać do współpracy ze strażą miejską i policją na osiedlach. Będziemy wnioskować o ich większą obecność na osiedlach i częste patrole. Współpracować będziemy również na polu edukacji i informacji budując więzi straży miejskiej i policji z osiedlową społecznością poprzez festyny i pikniki oraz prowadzenie specjalnych zajęć w szkołach.

Będziemy walczyć z nielegalnym hazardem, zwłaszcza „jednorękimi bandytami”.

Musimy współpracować z miastem i organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Osiedla sportu i kultury

Kultura i sport łączą ludzi. Będziemy sprzeciwiać się nieuzasadnionym planom likwidacji, przenoszenia lub łączenia zlokalizowanych na obszarze osiedla instytucji kultury, w tym filii bibliotecznych i domów kultury oraz ośrodków sportowych. Tam gdzie mieszkanki i mieszkańcy będą stawać w ich obronie, zawsze będą w nas mieli sojuszników. Będziemy również wnioskować o powstawanie na terenach osiedli nowych centrów kultury i sportu.

Będziemy wspierać działania organizacji kultury oraz klubów sportowych na terenie osiedli. Inicjatywy kulturalne dla mieszkańców osiedli potrzebują należytego wsparcia. Będziemy wnioskować do miasta o dotowanie na odpowiednio wysokim poziomie sportu amatorskiego i młodzieżowego na terenach osiedlowych.

Będziemy wspierać i angażować się w organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych takich jak festyny, pikniki i koncerty osiedlowe.

Wsparcie dla osiedlowego biznesu

Będziemy aktywnie wspierać i promować lokalnych małych i mikroprzedsiębiorstw. Osiedlowe sklepiki, handlarze, rzemieślnicy, puby i lokale gastronomiczne stanowią miejsca spotkań mieszkańców i mieszkanek osiedla oraz tworzą „klimat” osiedli. Będziemy chronić przed upadkiem lokalne ulice handlowe, targowiska i przedsiębiorców.

więcej na http://zielonywroclaw.pl/

tytul: Koalicja Ratujmy Rzeki do posłów i senatorówtytul: Drapieżnikom już dziękujemytytul: EkoPraca w EkoWakacjetytul: 18 marca - Dzień Kajakarza w Warszawietytul: VII Recykling Rejs -  czyli z Mazur do Warszawy kajakiemtytul:  w tym tygodniu nowelizacja ustawy o wycince – każdy głos się przydatytul: Dzieci chcą iść na spacertytul: Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS
view_list  inne artykuły z tematu Wrocław:
mh

Protesty w obronie Parku Grabiszyńskiego nie ustają.

Dziś mieszkańcy złożyli petycję do prezydenta Dutkiewicza

mh

Nowoczesne miasta są zielone.

Potrzebne jest długofalowe planowanie

mh

Wrocław: ratusz będzie kupować energię tylko z odnawialnych źródeł

Jak poinformowała Anna Bytońska z biura prasowego wrocławskiego magistratu, Urząd Miejski Wrocławia wraz z jednostkami miejskimi i spółkami stworzył grupę w celu wspólnego kupna energii elektrycznej.

mh

Wrocław 26-27 09.2016: Kongres Regionów

Kongres Regionów to największe w Polsce miejsce spotkań przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej oraz świata biznesu, nauki i organizacji pozarządowych

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.